FreshMail.pl

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego

www.crowdway.pl

z dnia 01 października 2015 r.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego dostępnego pod adresem crowdway.pl, prowadzonego przez Crowd Ventures Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 8/11 lok. 213 we Wrocławiu (50-125), NIP: 8971810906, REGON: 361988820, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000566600, adres e-mail: hello@crowdway.pl.
 2. Definicje:
  a) Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część;
  b) Serwis – platforma crowdfundingowa prowadzona przez Operatora Serwisu pod adresem crowdway.pl, za pośrednictwem której świadczy Usługi określone w niniejszym Regulaminie;
  c) Crowdfunding – tzw. finansowanie społecznościowe, w ramach którego Użytkownicy Serwisu mogą finansować dowolnie wybrany przez siebie Projekt, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  d) Operator Serwisu – Crowd Ventures Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Mikołaja 8/11 lok. 213 we Wrocławiu (50-125), NIP: 8971810906, REGON: 361988820, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000566600, adres e-mail: hello@crowdway.pl;
  e) Użytkownik (zwany również „Użytkownikiem Serwisu”) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu;
  f) Projektodawca – Użytkownik, który zamieszcza na stronie Serwisu opracowany przez siebie Projekt celem uzyskania dofinansowania;
  g) Finansujący – Użytkownik, który dobrowolnie przeznacza środki finansowe na sfinansowanie Projektu wybranego Projektodawcy;
  h) Projekt – pomysł lub propozycja przedsięwzięcia zaproponowane przez Projektodawcę za pośrednictwem Serwisu celem pozyskania środków finansowych na ich realizację;
  i) Lider Projektu – w przypadku grupy osób fizycznych, osoba wyznaczona przez grupę do prowadzenia spraw związanych z Kampanią, a w przypadku spółki kapitałowej, a także innych organizacji i instytucji, prezes zarządu tej spółki lub inna osoba odpowiednio umocowana do prowadzenia spraw związanych z Kampanią;
  j) Kampania – procedura gromadzenia środków finansowych, prowadzona w określonym przedziale czasowym, w którym Finansujący może dokonać wsparcia finansowego na rzecz wybranego Projektu;
  k) Kwota minimalna – zakładana przez Projektodawcę stawka wyjściowa, której zebranie ma umożliwić realizację Projektu; zebranie Kwoty minimalnej przez Projektodawcę jest tożsame z zakończeniem Kampanii sukcesem;
  l) Formularz rejestracji – kwestionariusz dostępny w Serwisie, umożliwiający Użytkownikowi założenie Konta;
  m) Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Operatora oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, w którym gromadzone są jego dane;
  n) Materiały – dane i treści zamieszczone w Serwisie przez Operatora Serwisu;
  o) Materiały Użytkownika – dane i treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika, w szczególności zdjęcia, grafiki, wpisy, komentarze, pliki audio i wideo czy inne pliki o różnego rodzaju formacie danych, w formach dopuszczalnych przez niniejszy Regulamin;
  p) Model finansowania – określona możliwość uzyskania dofinansowania przez Projektodawcę w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie;
  q) Nagroda – świadczenie oferowane Finansującemu przez Projektodawcę w zamian za dofinansowanie Projektu;
  r) Operator płatności (zwany również „Przelewy24”) – DIALCOM24 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, NIP: 7811733852, REGON: 63450916400000, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306513;
  s) Prowizja – rodzaj opłaty stanowiącej formę wynagrodzenia Operatora, pobierana od Projektodawcy z tytułu świadczenia Usług i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  t) Siła wyższa – zdarzenie przyszłe, nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, mające charakter katastrofalnych działań przyrody (vis naturalis), aktów władzy publicznej, którym nie można się przeciwstawić (vis imperii), oraz aktów siły zbrojnej w trakcie zaburzeń życia zbiorowego, takich jak wojna, zamieszki (vis armata), a także nagłych poważnych awarii przemysłowych i technologicznych czy też wstrzymania dostaw energii, które uniemożliwiają realizację przedmiotu Umowy;
  u) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.), zawierana przez Operatora Serwisu i Użytkownika;
  v) Umowa inwestycyjna – umowa zawierana przez Projektodawcę i Finansującego w ramach tzw. crowdfundingu udziałowego, o którym mowa w §5 niniejszego Regulaminu;
  w) Usługa – świadczenie Operatora na rzecz Użytkownika, wykonywane w ramach Umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Operatora polegają na pośredniczeniu w poszukiwaniu finansowania nieudziałowego, udziałowego lub dłużnego pomiędzy Projektodawcą a Finansującym oraz zaoferowaniu Użytkownikom komplementarnych do crowdfundingu usług dodatkowych.
 2. Operator świadczy usługi, o których mowa w pkt 3. niniejszego paragrafu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz niniejszy Regulamin na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Operator udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego crowdway.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).
 2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich.
 3. Użytkownicy mają prawo do korzystania z Usług świadczonych przez Operatora na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności do niepodejmowania prób wprowadzania do systemu informatycznego Serwisu szkodliwych danych (złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, plików szpiegujących, „robaków” etc.);
  b) przestrzegania autorskich praw majątkowych Operatora, Użytkowników Serwisu oraz innych podmiotów;
  c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby skutkować wystąpieniem szkody po stronie Operatora, Użytkowników oraz innych podmiotów;
  d) niewykorzystywania Serwisu do rozsyłania spamu oraz wiadomości o treściach marketingowych, w tym niezamówionych informacji handlowych;
  e) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym.
 1. Do korzystania z Serwisu internetowego crowdway.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja ≥ 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 2. Użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: hello@crowdway.pl wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług z dołożeniem należytej staranności.

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 I. ZAWARCIE UMOWY

 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie są Użytkownicy oraz osoby, które nie dokonują rejestracji w Serwisie. Osoby niedokonujące rejestracji w Serwisie mają dostęp do treści, których przeglądanie jest ogólnodostępne. Pozostałe funkcjonalności, w szczególności możliwość zgłoszenia Projektu, dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy założyli Konto w Serwisie.
 2. Utworzenie Konta jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne. Podczas rejestracji Użytkownik proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z Usługami świadczonymi przez Operatora, a także o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
 3. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.
 4. W celu utworzenia Konta, Użytkownik wypełnia Formularz rejestracji, w którym podaje m.in. swój login oraz adres e-mail. Po wysłaniu wypełnionego Formularza Operatorowi, Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą zakończenie procesu rejestracji.
 5. Z chwilą zakończenia procesu rejestracji pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem dochodzi do zawarcia Umowy, o której mowa w §1 pkt 2 lit. u.
 6. Rejestracja w Serwisie pod nazwiskiem osób trzecich jest zabroniona.

II. ZGŁOSZENIE PROJEKTU

 1. Operator za pośrednictwem Serwisu umożliwia Projektodawcy stworzenie Projektu oraz prowadzenie Kampanii na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Do zgłoszenia Projektu uprawniony jest Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie i posiada odpowiednie umocowanie do dokonania tej czynności.
 3. Zgłoszenia Projektu może dokonać:
  a) osoba fizyczna;
  b) Lider Projektu reprezentujący grupę osób fizycznych;
  c) Lider Projektu reprezentujący osobę prawną;
  d) Lider Projektu reprezentujący jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
 4. Dokonując zgłoszenia Projektu, Projektodawca wskazuje tytuł, opis, cel oraz kategorię Projektu, a także określa kwotę oraz przedział czasowy, w jakim przewiduje zebranie środków finansowych na jego realizację.
 5. Zgłaszając Projekt, Projektodawca jest uprawniony do dołączenia Materiałów Użytkownika.
 6. Po uzupełnieniu wszystkich informacji dotyczących Projektu, Projektodawca zgłasza Projekt do akceptacji Operatorowi.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do akceptacji Projektów kreatywnych, innowacyjnych, z których wynika wartość dodana dla otoczenia. Tym samym Operator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia Projektu i nieuruchomienia Kampanii.
 8. Zezwala się na zgłaszanie Projektów, których realizacja wiąże się z finansowaniem działalności gospodarczej.
 9. Usługodawca może odmówić akceptacji Projektu, jeżeli:
  a) zawiera treści o charakterze bezprawnym;
  b) prowadzi do zrealizowania przedsięwzięcia o charakterze bezprawnym;
  c) pozostaje w sprzeczności z dobrymi obyczajami;
  d) dla jego realizacji konieczne jest spełnienie szczególnych wymogów prawnych;
  e) celem realizacji Projektu jest finansowanie działalności niezgodnej z prawem;
  f) jest niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. Operator akceptuje bądź odmawia akceptacji Projektu w terminie 5 dni roboczych od dnia jego zgłoszenia. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim jest przesyłana Projektodawcy na wskazany przez niego adres e-mail.
 11. Na odmowę akceptacji Projektu Projektodawcy przysługuje odwołanie. Postanowienia §6 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 12. Kampania mająca na celu finansowe wsparcie Projektu rozpoczyna się z chwilą dokonania akceptacji przez Operatora i publikacji na stronie Serwisu, chyba że Projektodawca wyznaczył inny termin początku Kampanii.
 13. Czas trwania Kampanii może wynosić od 7 do 60 dni.
 14. Kampania trwa przez okres wskazany przez Projektodawcę podczas zgłaszania Projektu, z zastrzeżeniem powyższego postanowienia. Nie jest możliwe przedłużenie terminu Kampanii.
 15. Stan gromadzonych środków finansowych jest widoczny przez cały okres trwania Kampanii i jest na bieżąco aktualizowany.
 16. Projektodawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby promować Kampanię i działać w celu zakończenia jej sukcesem.
 17. Operator dopuszcza możliwość tworzenia Projektów Specjalnych, których zgłoszenie i przeprowadzenie jest regulowane odmiennie od postanowień niniejszego Regulaminu.
 18. Zakładając Projekt, Projektodawca jest zobowiązany do uzupełnienia prawdziwymi danymi wszystkich wymaganych przez Serwis informacji osobowych. Za brak podania wymaganych informacji lub ich nieprawidłowość całkowitą odpowiedzialność ponowi Projektodawca.

III. FINANSOWANIE PROJEKTU

 1. Finansujący jest uprawniony do wspierania dowolnego Projektu zamieszczonego w Serwisie, zgodnie z Modelem finansowania uprzednio wybranym przez Projektodawcę. Modele finansowania, które może wybrać Projektodawca, określają postanowienia §5 niniejszego Regulaminu.
 2. Projektodawca jest uprawniony do pozyskiwania środków finansowych na realizację swojego Projektu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
 3. Środki finansowe wpłacane przez Finansujących na realizację Projektu są gromadzone przez Operatora Serwisu za pośrednictwem systemu płatności internetowych Przelewy24.
 4. Projektodawcy przysługuje prawo do wpłacania środków finansowych na swój Projekt.
 5. Minimalny poziom wsparcia finansowego dla wybranego Projektu wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty 00/100). Niniejsze postanowienie ma zastosowanie do Projektów nieudziałowych i dłużnych.
 6. Środki finansowe mogą być przekazywane na realizację Projektu od początku Kampanii do dnia jej zakończenia.
 7. Regulamin systemu płatności elektronicznych „Przelewy24” znajduje się na stronie serwisu Operatora płatności, tj. https://www.przelewy24.pl.
 8. Prowizja Operatora płatności nie jest zawarta w Prowizji należnej Operatorowi Serwisu. Prowizja Operatora płatności liczona jest od całości wpłacanych lub wypłacanych środków.
 9. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Operator Serwisu pobiera Prowizję od każdej kwoty zebranej w wyniku zakończenia Kampanii. Wysokość Prowizji należnej Operatorowi każdorazowo ustalana jest z Projektodawcą.
 10. Operator Serwisu nie pobiera należnej mu Prowizji w przypadku zakończenia Kampanii niepowodzeniem.
 11. Operator zastrzega sobie możliwość odwołania, zawieszenia lub przerwania Kampanii w każdym czasie, w razie naruszenia postanowień Regulaminu przez któregokolwiek z Użytkowników biorących udział w Kampanii. W przypadku zawieszenia Kampanii, a następnie po jej wznowieniu, Kampania ulega przedłużeniu, o okres, w którym była zawieszona. W przypadku przerwania Kampanii, środki dotychczas zebrane zwraca się Finansującym w terminie 5 dni roboczych od dnia przerwania Kampanii.
 12. W trakcie trwania Kampanii Finansujący może zażądać zwrotu wpłaconych przez siebie środków. Żądanie należy zgłaszać na adres e-mail Operatora: hello@crowdway.pl. Zwrot środków następuje po uprzednim potrąceniu prowizji dla Operatora płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania.
 13. W związku ze zobowiązaniami wzajemnymi wynikającymi z zasad funkcjonowania Serwisu, działalność prowadzona przez Operatora nie podlega pod przepisy ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 498 ze zm.). Organizowanie przez Użytkowników zbiórek publicznych w rozumieniu w/w ustawy w ramach Serwisu jest niezgodne z zasadami jego funkcjonowania.
 14. Operator nie jest stroną stosunków zobowiązaniowych zawiązanych pomiędzy Użytkownikami Serwisu. Jego rola sprowadza się do umożliwienia przeprowadzenia procedury gromadzenia środków finansowych na realizację Projektu. Kampania prowadzona jest za pomocą Serwisu, który stanowi jedynie narzędzie w rękach jego Użytkowników.
 15. Finansując Projekt, Finansujący jest zobowiązany do uzupełnienia prawdziwymi danymi wszystkich wymaganych przez Serwis informacji osobowych. Za brak podania wymaganych informacji lub ich niepoprawność całkowitą odpowiedzialność ponosi Finansujący.

IV. ZAKOŃCZENIE KAMPANII

 1. Kampanię uznaje się za zakończoną sukcesem, jeżeli w okresie jej trwania zostanie zebrana Kwota minimalna lub wyższa.
 2. Zebranie kwoty niższej od Kwoty minimalnej jest równoznaczne z zakończeniem Kampanii niepowodzeniem, z zastrzeżeniem §4 pkt 4 niniejszego Regulaminu. W przypadku niepowodzenia Kampanii Projektodawcy przysługuje prawo do ponownego zgłoszenia tego samego Projektu, pod warunkiem jego ponownej weryfikacji i akceptacji przez Operatora.
 3. W przypadku zakończenia Kampanii sukcesem, Projektodawca zobowiązany jest do przekazania Nagrody Finansującym lub do wywiązania się z innych zobowiązań ciążących na nim w związku z wyborem konkretnego Modelu finansowania.
 4. Zobowiązania z tytułu przekazania nagród ciążące na Projektodawcy w związku z zakończeniem Kampanii crowdfundingu nieudziałowego powinny być przez niego wypełnione w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia Kampanii.
 5. Projektodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wywiązanie się z ciążących na nim zobowiązań, o których mowa w powyższym postanowieniu.
 6. Środki pieniężne zgromadzone w trakcie trwania Kampanii, potrącone o należną Operatorowi Prowizję oraz prowizję Operatora płatności, przelewane są na rachunek bankowy Projektodawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia Kampanii sukcesem.
 7. Zakończenie Kampanii sukcesem oraz wypłata środków na rachunek bankowy Projektodawcy jest równoznaczne z zobowiązaniem Projektodawcy do odprowadzenia podatku zgodnie z przepisami prawa polskiego, obowiązującymi w dniu powstania obowiązku podatkowego.
 8. W razie zakończenia Kampanii niepowodzeniem, zgromadzone środki finansowe zwracane są Finansującym w terminie 5 dni roboczych. W takim przypadku prowizję Operatora płatności pokrywa Projektodawca.
 9. W razie uzasadnionego podejrzenia co do możliwości niewywiązania się Projektodawcy ze zobowiązań związanych z prowadzoną Kampanią, Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do niewypłacenia zebranych środków, a następnie ich zwrotu Finansującym. W takim przypadku prowizję Operatora płatności pokrywa Projektodawca.

 §4. RODZAJE ZBIÓREK CROWDFUNDINGOWYCH

 1. Operator Serwisu oferuje Projektodawcy możliwość wyboru jednego z dwóch rodzajów zbiórek crowdfundingowych:
  a) Wszystko albo nic (ang. all-or-nothing);
  b) Zbierz i zatrzymaj (ang. flexible funding).
 1. Projektodawca dokonuje wyboru zbiórki w momencie zgłaszania Projektu.
 2. W ramach zbiórki Wszystko albo nic Projektodawca uzyskuje dostęp do uzbieranych środków po zakończeniu Kampanii, wyłącznie wtedy, gdy wskazana przez niego Kwota minimalna została w całości zebrana. W przypadku niezebrania całej Kwoty minimalnej, wszystkie zebrane środki trafiają z powrotem do Finansujących w wysokości, w jakiej dokonali oni dofinansowania.
 3. W ramach zbiórki Zbierz i zatrzymaj Projektodawca uzyskuje dostęp do uzbieranych środków po zakończeniu Kampanii wyłącznie wtedy, gdy:
  a) kwota zebrana stanowi co najmniej 20% Kwoty minimalnej;
  b) Projektodawca wskaże inne źródła finansowania, dzięki którym realizacja Projektu będzie możliwa.
 4. W przypadku niespełnienia powyższych wymogów, Operator zastrzega sobie prawo do zwrotu środków Finansującym w wysokości, w jakiej dokonali oni dofinansowania.
 5. Spełnienie przez Projektodawcę warunków, o których mowa w §4 pkt 4 jest tożsame z zakończeniem Kampanii sukcesem.
 6. Zebranie wyłącznie części Kwoty minimalnej przez Projektodawcę nie zwalnia go z obowiązku realizacji Projektu w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do dostarczenia Nagród osobom, które dokonały dofinansowania Projektu.
 7. W przypadku niezebrania całej Kwoty minimalnej Projektodawca może zrezygnować z podjęcia uzbieranych środków i realizacji Projektu. W tym przypadku wszystkie uzbierane środki trafiają z powrotem do Finansujących w wysokości, w jakiej dokonali oni dofinansowania.

§5. MODELE FINANSOWANIA

I. CROWDFUNDING NIEUDZIAŁOWY

 1. Crowdfunding nieudziałowy skierowany jest w szczególności do finansowania:
  a) osób fizycznych;
  b) przedsiębiorstw;
  c) organizacji i instytucji.
 1. W przypadku crowdfundingu nieudziałowego Finansujący wspiera wybrany przez siebie Projekt w zamian za Nagrodę oferowaną przez Projektodawcę.
 2. Nagroda oferowana przez Projektodawcę nie musi być ekonomicznie ekwiwalentna względem wysokości wsparcia udzielonego przez Finansującego.
 3. Nagroda przekazywana jest Finansującemu w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia Kampanii.

 II. CROWDFUNDING UDZIAŁOWY

 1. Crowdfunding udziałowy skierowany jest w szczególności do finansowania podmiotów zainteresowanych:
  a) utworzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  b) podwyższeniem kapitału podstawowego już funkcjonującej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  c) sprzedażą udziałów w już funkcjonującej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
 1. Crowdfunding udziałowy polega na inwestycji Finansującego w przedsięwzięcie Projektodawcy. W ramach tego modelu Finansujący inwestuje w wybrany przez siebie Projekt w zamian za udziały w nowopowstałej lub już istniejącej spółce Projektodawcy.
 2. Wielkość udziałów w spółce odpowiada wysokości wpłaty Finansującego, chyba że strony postanowią inaczej.
 3. Projektodawca zobowiązany jest do wypełnienia tzw. dokumentu informacyjnego, zawierającego m.in. dane finansowe i prognozę przychodów Projektu.
 4. Projekty składane w ramach crowdfundingu udziałowego nie muszą posiadać określonego celu, mogą zaś finansować konkretny produkt lub usługę.
 5. W przypadku wybranych Projektów udziałowych, przed udzieleniem wsparcia finansowego, Finansujący i Projektodawca mogą zawrzeć Umowę inwestycyjną, na podstawie której po zakończeniu Kampanii nastąpi przekazanie udziałów Finansującemu.

III. CROWDFUNDING DŁUŻNY

 1. Crowdfunding dłużny skierowany jest w szczególności do finansowania:
  a) przedsiębiorstw;
  b) organizacji i instytucji.
 1. Crowdfunding dłużny nie jest przeznaczony do finansowania osób fizycznych.
 2. W przypadku crowdfundingu dłużnego świadczenie Finansującego ma charakter zwrotny – Projektodawca po zakończeniu Kampanii zobowiązany jest do zwrotu środków przekazanych przez Finansującego wraz z odsetkami.
 3. Projektodawca zobowiązany jest do wypełnienia tzw. dokumentu informacyjnego, zawierającego m.in. dane finansowe i prognozę przychodów Projektu.
 4. Finansujący chcąc wesprzeć Projekt Projektodawcy wybiera zaproponowane przez niego pakiety kwotowe pożyczki. W zamian za wsparcie w trakcie Kampanii, Finansujący otrzymuje po jej zakończeniu kwotę pożyczoną, powiększoną o określony procent.
 5. Projektodawcę i Finansującego łączy umowa pożyczki, zawierana już w momencie dofinansowania, a dostarczana stronom przez Operatora po zakończeniu Kampanii sukcesem za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (e-mail).
 6. W przypadku niewywiązywania się Projektodawcy z umowy pożyczki, Finansujący ma możliwość skorzystania z pomocy innych podmiotów (w tym firmy windykacyjnej) specjalizujących się w polubownym ściąganiu należności z dłużników. Operator Serwisu może zaproponować Finansującemu skorzystanie z usług podmiotów wymienionych w poprzednim zdaniu.

 §6. REKLAMACJE

 1. Użytkownicy mogą złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Poinformowanie Operatora o zaistniałych uchybieniach powinno zostać dokonane po ich stwierdzeniu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres:

CrowdWay.pl
ul. Łucka 15/1815
00-842 Warszawa

lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: hello@crowdway.pl.

 1. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz żądanie Użytkownika.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, bieg terminu do rozpatrzenia reklamacji liczony jest od momentu uzupełnienia danych przez Użytkownika.
 3. Operator zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji złożonej przez Użytkownika w przeciągu 14 dni. Niniejszy zapis nie ma zastosowania do podmiotów innych niż konsumenci, w myśl art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, chyba że zgłosi on chęć otrzymania odpowiedzi w innej formie.

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownikowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Użytkownikowi w następujących przypadkach:
  a)  świadczenia usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Operator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika,
  f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Operator nie ma kontroli,
  h) umów, w których Użytkownik wyraźnie żądał, aby Operator do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Operator świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika,
  j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej,
  l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. W związku z powyższym, uprawnienie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a zatem sytuacji, kiedy świadczenie usług rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Dyspozycja zawarta w pkt 3 niniejszego paragrafu wynika ze szczególnego charakteru usług świadczonych przez Serwis, tj. dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku, a także świadczenia usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika.
 5. W przypadku Użytkownika będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) uprawnienie do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest bezwzględnie wyłączone.

§8. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa, która polega tylko na prowadzeniu Konta w Serwisie może być rozwiązana przez Użytkownika w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Serwisie. W celu usunięcia Konta w Serwisie należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail Operatora: hello@crowdway.pl. Usunięcie Konta następuje w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia przez Operatora.
 2. Umowa, która polega na prowadzeniu Konta i prowadzeniu Kampanii w Serwisie może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron z miesięcznym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy należy przesłać na adres e-mail Operatora: hello@crowdway.pl.
 3. W przypadku złożenia wypowiedzenia przez Projektodawcę w trakcie trwania Kampanii, Operator Serwisu przerywa Kampanię, a następnie środki dotychczas zebrane zwraca Finansującym w terminie 5 dni roboczych od dnia przerwania Kampanii.
 4. W przypadku, o którym mowa w powyższym punkcie, Projektodawca zobowiązany jest do pokrycia prowizji należnej Operatorowi płatności.

 §9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich;
  b) bezprawne działania osób trzecich polegające na wykorzystaniu Materiałów Użytkownika zamieszczonych w Serwisie;
  c) treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie,
  d) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkowników.
 2. Operator może umożliwić Użytkownikom dostęp, za pośrednictwem Serwisu, do usług świadczonych przez osoby trzecie. W takim przypadku Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich. Niniejszy zapis nie ma zastosowania do umów zawieranych z konsumentami, w myśl art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie nigdy nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności tytułem zobowiązań, jakie Projektodawca przyjął na siebie w stosunku do Finansujących Projekt w zamian za otrzymane środki finansowe na realizację Projektu.
 5. Rola Operatora Serwisu sprowadza się wyłącznie do pośredniczenia pomiędzy Projektodawcą a Finansującym poprzez udostępnienie tym podmiotom możliwości korzystania z platformy crowdfundingowej (Serwisu). Tym samym Operator nie odpowiada za roszczenia Projektodawcy i Finansującego, które mają względem siebie oraz tychże podmiotów względem samego Operatora, chyba że ponosi on winę umyślną za wyrządzone szkody. Niniejszy zapis nie ma zastosowania do umów zawieranych z konsumentami, w myśl art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 6. Odpowiedzialność Operatora za rzeczywiste szkody (damnum emergens) i utracone korzyści (lucrum cessans) poniesione przez Projektodawcę lub Finansującego jest wyłączona. Niniejszy zapis nie ma zastosowania do umów zawieranych z konsumentami, w myśl art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za reklamy i treści przekazywane przez podmioty z nim współpracujące.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 9. Operator zastrzega, iż jego firma nie jest firmą inwestycyjną I nie przyjmuje zapisów na papiery wartościowe.
 10. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych, przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

§10. OSTRZEŻENIE O RYZYKU

 1. Kampania Projektu prowadzona w Serwisie nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, Operator ostrzega, iż udział w finansowaniu Projektu, szczególnie dotyczącym crowdfundingu udziałowego i dłużnego może wiązać się z ryzykiem utraty zainwestowanych środków.
 2. Operator zastrzega, iż zarówno Projekt udziałowy, jak i dłużny są przykładami inwestycji z grupy wysokiego ryzyka, w szczególności z powodu ich charakteru. Wysokie ryzyko wynika z możliwości utraty części lub całości zainwestowanych środków, a także z powodu utrudnień w dokonaniu dezinwestycji, w szczególności z powodu niskiej płynności rynku.
 3. Operator nie sprawdza i nie gwarantuje rentowności Projektu zgłaszanego przez Projektodawcę. W gestii Finansującego leży weryfikacja opłacalności dofinansowania określonego Projektu.

 §11. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszelkie Materiały zamieszczone na stronie Serwisu internetowego crowdway.pl są własnością Operatora lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu internetowego crowdway.pl, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Operatora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania Materiałów ze strony Serwisu internetowego crowdway.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych. Niniejszy zapis nie dotyczy Materiałów, które wyraźnie zostały przeznaczone do tego celu.
 4. Wykorzystanie Materiałów bez pisemnej zgody Operatora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.
 5. Operator umożliwia Użytkownikom zamieszczenie na Koncie Materiałów Użytkownika.
 6. Zabrania się umieszczania w Serwisie treści naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, w tym dobra osobiste osób trzecich, treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, a także materiałów zawierających treści pornograficzne, pochwalające faszyzm, nazizm, komunizm, propagujące przemoc, dyskryminację, obrażające uczucia religijne oraz wszelkie inne treści o charakterze bezprawnym.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do Materiałów Użytkownika w przypadku stwierdzenia, że ich treść jest bezprawna, bądź w przypadku uzyskania urzędowego zawiadomienia o jej bezprawnym charakterze lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści.
 8. Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie w Serwisie Materiałów Użytkownika, które są objęte ochroną z tytułu majątkowych praw autorskich. Tym samym Użytkownik umożliwia do nich dostęp pozostałym Użytkownikom Serwisu i Operatorowi w zakresie dozwolonym przez prawo, co nie stanowi naruszenia majątkowych praw autorskich Użytkownika.
 9. Użytkownik udziela Operatorowi Serwisu licencji do wykorzystywania wszelkich materiałów jakie zamieścił w Serwisie, w tym jego nazwy i logotypu do reklamowania Projektu i samego Serwisu.

 §12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora wyłącznie w celu świadczenia Usług, o których mowa w §1 pkt 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Dane osobowe Użytkownika, bez uzyskania ich wyraźnej zgody, nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych.
 4. Użytkownik ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Operatora.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności.

§13. NEWSLETTER

 1. Każdy z Użytkowników może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Operatora Newslettera, tj. usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Operatora, polegającej na umożliwieniu zainteresowanym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem.
 2. Newsletter wysyłany jest na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, w formie wiadomości elektronicznej (e-mail).
 3. Każdy z Użytkowników może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Aby tego dokonać należy powiadomić Operatora o rezygnacji, wysyłając mu wiadomość na adres: hello@crowdway.pl.

§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony crowdway.pl spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jej funkcjonalności. Jednocześnie Operator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Operatora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. W przypadku Umów zawartych przez zmianą Regulaminu, obowiązują postanowienia sprzed jego zmiany.
 3. Operator informuje o zmianach Regulaminu poprzez przedstawienie aktualnego Regulaminu niezwłocznie po pierwszym logowaniu przez Użytkownika lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Użytkownika.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania reklam i ogłoszeń na stronie Serwisu.
 5. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz inne właściwe.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2015 r.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Chcesz jako pierwszy otrzymać informację o kolejnych startupach? Zapisz się na nasz newsletter

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Crowd Ventures Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7/66. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

FreshMail.pl
 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Crowd Ventures Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7/66. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

FreshMail.pl