FreshMail.pl

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego

www.crowdway.pl

z dnia 25 maja 2018 r.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne i szczegółowe korzystania przez Użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu firmy Crowd Ventures Sp. z o.o., zwanej w dalszej części Serwisem, w ramach którego Crowd Ventures zamieszcza w Serwisie informacje z zakresu tematyki związanej z działalnością Crowd Ventures Sp. z o.o.
 2. Za publikowane treści, udostępniane usługi oraz obsługę techniczną Serwisu odpowiada firma Crowd Ventures Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Walońskiej 7/66 we Wrocławiu – zwana dalej Crowd Ventures.
 3. Użytkownicy korzystający z treści oraz usług dostępnych na Stronie wyrażają zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz jednocześnie są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Wszelkie wątpliwości, uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres ado@crowdway.pl. Crowd Venture spodejmie niezwłocznie działania w celu zaprzestania ich publikacji oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które je zamieściły.
 5. Crowd Ventures zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.
 6. Crowd Ventures informuje i zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, w tym usług czynności inwestycyjnych i finansowych świadczonych użytkownikom serwisu internetowego.
 7. Wszelkie analizy, raporty, biuletyny, ulotki informacyjne, opinie oraz porady umieszczane na stronie internetowej Crowd Ventures mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny.
 8. Zamieszczane analizy, raporty, biuletyny nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów:
  – ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych [Dz.U. z 2004r. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.],
  – ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi [t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.]
 9. Crowd Ventures zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości lub w części, informacji zawartych na niniejszej stronie, bez uprzedzenia.
 10. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych informacji ponosi użytkownik strony internetowej, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych w na nich informacji. Materiały dostępne w portalu można kopiować oraz drukować tylko i wyłącznie na użytek prywatny.
 11. Zabrania się wykorzystywania w celach komercyjnych całości lub części zamieszczanych na stronach materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody Crowd Ventures.
 12. Zabrania się publicznego odtwarzania materiałów zamieszczonych na stronie, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach.
 13. Wszelkie prawa autorskie do treści publikowanych w serwisie jeśli nie jest to wskazane inaczej posiada zarządzający serwisem, t.j. Crowd.
 14. Korzystanie z usług i treści udostępnianych w ramach serwisu internetowego jest bezpłatne.
 15. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego bądź też w przypadku usługi NEWSLETTER na podstawie usprawiedliwionego celu administratora jakim jest marketing bezpośredni.
 16. Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania działań szkodliwych dla działania strony internetowej, a także samego Crowd Ventures.
 17. Crowd Ventures zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na stronie, a użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
 18. Niektóre usługi znajdujące się na stronie internetowej Crowd Ventures oraz dostęp do określonych treści może wiązać się z założeniem odpowiedniego konta użytkownika.
 19. Crowd Ventures zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione.
 20. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu bezterminowego lub okresowego zawieszenia funkcjonowania strony lub konta.
 21. Strona internetowa umożliwia zarejestrowanym użytkownikom nieodpłatny udział w grupach dyskusyjnych na zamieszczonych forach w celu wymiany informacji, poglądów i opinii. Crowd Ventures, jednak zastrzega sobie prawo do usunięcia opublikowanej przez użytkownika wypowiedzi lub jego komentarza bez podania przyczyny.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników i Współpracowników Crowd Ventures przez Administratora Danych Osobowych (Operatora Serwisu) w związku ze świadczeniem przez niego usług z zakresu działalności portali internetowych, usług w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, działalności usługowej w zakresie informacji, działalności wspomagającej usługi finansowe, public relations, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym również Serwisu crowdway.pl wraz ze wszystkimi jego funkcjonalnościami.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest: Crowd Ventures Sp. z o.o., ul. ul. Walońska 7/66, 50-413 Wrocław, NIP: 897-181-09-06, REGON: 361988820, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 160 000 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).
 3. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, należy zgłaszać Administratorowi na adres: ado@crowdway.pl

§2 Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

 1. Użytkownik może podać dane osobowe poprzez:
  1. Formularz kontaktowy/
  2. Podając swoje dane ustnie podczas rozmowy telefonicznej
  3. Wysyłając wiadomość e-mail pod adres kontaktowy Crowd Ventures
  4. Formularz kontaktowy
  5. Formularz rejestracyjny
  6. Formularz zgłoszeniowy Projektu
  7. Formularz zgłoszeniowy Partnera
  8. Pozostałe formularze udostępnione w Serwisie
  9. Wsparcie projektu crowdfundingowego;
 1. W zależności od sposobu i okoliczności podawania, Użytkownik podaje następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, login, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer konta bankowego, adresy profili w serwisach społecznościowych, adres własnej strony internetowej, numer NIP, nazwę firmy, formę prawną firmy, zdjęcie.
 2. Administrator może także przetwarzać dane osobowe podane przez osoby wysyłające do niego CV, listy motywacyjne i inne podobne dokumenty dla celów procesu rekrutacyjnego.
 3. Ponadto możemy przetwarzać tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania przez Ciebie z Naszych stron internetowych, takie jak: adres IP;logi cyfrowe; informację o skorzystaniu ze Stron Internetowych; typ przeglądarki; nazwa domeny; typ systemu operacyjnego.
 4. POLITYKA COOKIES – Nasze Strony Internetowe mogą wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które służą identyfikacji przeglądarki odwiedzającego podczas korzystania ze strony Administratora, aby Administrator widział, jaką stronę wyświetlić odwiedzającemu. Ciasteczka pozwalają także dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników (w tym usługę remarketingu), jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez odwiedzających z Naszych Stron.
 5. Użytkownik może określić warunki wykorzystywania ciasteczek jak i całkowicie wyłączyć opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” lub określenie warunków ich wykorzystywania zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Naszych Stron, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Aby zrezygnować z pliku cookie sieci Google należy zrezygnować z usług dostawcy zewnętrznego Google na stronie Network Advertising.
 6. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (tj. np. komputerze) jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

§3 W jakich celach przetwarzane są dane osobowe?

 1. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu :
  • Korzystania z funkcjonalności Serwisu zgodnie z Regulaminem Serwisu, w szczególności zakładania i wspierania projektów crowdfundingowych
  • Kontaktu z Użytkownikiem
  • Zawierania i wykonywania umów z Użytkownikiem
  • Przeprowadzenia konkursów
  • Marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Operatora Serwisu
  • Przesyłania darmowego newslettera zawierającego informacje handlowe jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę
  • Wysyłania Użytkownikowi informacji handlowej dotyczącej usług oferowanych przez Operatora Serwisu oraz przez podmioty z nim współpracujące – jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę
  • Uczestnictwa w programie lojalnościowym prowadzonym przez Operatora Serwisu – jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 2. Administrator może wysyłać do Użytkownika, drogą elektroniczną lub poprzez SMS, niezależnie od faktu wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a konieczne do korzystania przez Użytkownika z usług Operatora Serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa, zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub umowy, a także informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu, jak i informacje dotyczące projektów crowdfundingowych, które Użytkownik w Serwisie wsparł lub założył.
 3. Ponadto Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w celu:
  a.  przeprowadzenia konkursów, np. do powiadomienia o zwycięstwie oraz promowania kolejnych produktów – w przypadku gdy organizowane będą Konkursy – jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę;
  b. wysyłania do Użytkownika informacji handlowej– jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę;
  c. marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora oraz uczestnictwa w programie lojalnościowym – jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 4. Zgodę, o której mowa w ust. 3, Użytkownik może odwołać w każdym czasie poprzez wysłanie e-maila na adres ado@crowdway.pl
 5. Ponadto, dane osobowe Współpracowników są przetwarzane w celu zawierania i wykonywania umów.

§4 Kto może mieć dostęp do danych osobowych?

 1. Dostęp do Danych Osobowych Użytkownika posiadają:
  a) Administrator;
 2. b) Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
  c) Pracownicy administratoraoraz osoby lub podmioty świadczące usługi na jego rzecz (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system, doradcy finansowi, prowadzący szkolenia) – w zakresie określonym przez Administratora.

§5 Co się dzieje z Danymi Osobowymi, jeśli Użytkownik zaprzestanie
korzystać z usług Crowd Ventures?

 1. Co do zasady Administrator nie usuwa Danych Osobowych Użytkownika chyba, że otrzyma wyraźną wiadomość, z prośbą o ich usunięcie.
 2. Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, Administrator może przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które:
  a) są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi. Rozliczenie Usługi przedstawione Użytkownikowi nie będzie ujawniało rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których korzystał, chyba że Użytkownik zażądał szczegółowych informacji w tym zakresie;
  b) są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług;
  c) są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
  d) w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów.
 3. Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Użytkownika z Usług (tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych Administrator obowiązany jest utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Usług.

§6 Jakie użytkownik ma prawa odnośnie do swoich Danych Osobowych?

 1. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy wysłać maila na adresado@crowdway.pl. W określonych przypadkach (gdy dane te są niezbędne do korzystania z Usług) takie żądanie jest równoznaczne ze zgłoszeniem zamiaru zakończenia korzystania z Usług. Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany przed bezpowrotnym usunięciem jego danych osobowych. Ponadto usunięcie niektórych danych może utrudnić korzystanie z niektórych Usług (np. brak podania telefonu skutkował będzie niemożnością kontaktu telefonicznego).
 2. Użytkownik zawsze ma prawo żądać dostępu do treści swoich danych, ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa.Posiada także prawo żądaniaograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych osobowych. Dokona tego wysyłając e-maila na adres: ado@crowdway.pl.
 3. Użytkownik zawsze ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO).
 4. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w dowolnym momencie Użytkownik ma prawo do jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dokona tego wysyłając e-maila na adres: ado@crowdway.pl
 5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni, Użytkownik zawsze ma prawo wniesienie sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Dokona tego wysyłając e-maila na adres: ado@crowdway.pl.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Chcesz jako pierwszy otrzymać informację o kolejnych startupach? Zapisz się na nasz newsletter

 
Klauzula informacyjnaInformujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Crowd Ventures Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7/66. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych. Odbiorcami tych danych mogą być tylko i wyłącznie firmy, które wspierają Crowd Ventures Sp. z o.ow zakresie funkcjonowania systemów informatycznych. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest marketing bezpośredni. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania.Posiadają Państwo prawo do: • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych; • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się do usługi NEWSLETTER. Ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych można zapoznać się w polityce prywatności: POLITYKA PRYWATNOŚCI. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe: Dane kontaktowe administratora danych: Crowd Ventures Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7/66 ado@crowdway.pl Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: crowdway@inspektor-danych.info
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Crowd Ventures Sp. z o.oinformacji handlowych na podany przeze mnie adres e-mail

FreshMail.pl
 

 
Klauzula informacyjnaInformujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Crowd Ventures Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7/66. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych. Odbiorcami tych danych mogą być tylko i wyłącznie firmy, które wspierają Crowd Ventures Sp. z o.ow zakresie funkcjonowania systemów informatycznych. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest marketing bezpośredni. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania.Posiadają Państwo prawo do: • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych; • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się do usługi NEWSLETTER. Ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych można zapoznać się w polityce prywatności: POLITYKA PRYWATNOŚCI. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe: Dane kontaktowe administratora danych: Crowd Ventures Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7/66 ado@crowdway.pl Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: crowdway@inspektor-danych.info
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Crowd Ventures Sp. z o.oinformacji handlowych na podany przeze mnie adres e-mail

FreshMail.pl