FreshMail.pl

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

serwisu www.crowdway.pl

z dnia 25 maja 2018 r.

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników i Współpracowników Crowd Ventures przez Administratora Danych Osobowych (Operatora Serwisu) w związku ze świadczeniem przez niego usług z zakresu działalności portali internetowych, usług w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, działalności usługowej w zakresie informacji, działalności wspomagającej usługi finansowe, public relations, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym również Serwisu crowdway.pl wraz ze wszystkimi jego funkcjonalnościami.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest: Crowd Ventures Sp. z o.o., ul. ul. Walońska 7/66, 50-413 Wrocław, NIP: 897-181-09-06, REGON: 361988820, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 160 000 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).
 3. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, należy zgłaszać Administratorowi na adres: ado@crowdway.pl

§2 Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

 1. Użytkownik może podać dane osobowe poprzez:
  1. Formularz kontaktowy/
  2. Podając swoje dane ustnie podczas rozmowy telefonicznej
  3. Wysyłając wiadomość e-mail pod adres kontaktowy Crowd Ventures
  4. Formularz kontaktowy
  5. Formularz rejestracyjny
  6. Formularz zgłoszeniowy Projektu
  7. Formularz zgłoszeniowy Partnera
  8. Pozostałe formularze udostępnione w Serwisie
  9. Wsparcie projektu crowdfundingowego;
 1. W zależności od sposobu i okoliczności podawania, Użytkownik podaje następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, login, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer konta bankowego, adresy profili w serwisach społecznościowych, adres własnej strony internetowej, numer NIP, nazwę firmy, formę prawną firmy, zdjęcie.
 2. Administrator może także przetwarzać dane osobowe podane przez osoby wysyłające do niego CV, listy motywacyjne i inne podobne dokumenty dla celów procesu rekrutacyjnego.
 3. Ponadto możemy przetwarzać tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób korzystania przez Ciebie z Naszych stron internetowych, takie jak: adres IP;logi cyfrowe; informację o skorzystaniu ze Stron Internetowych; typ przeglądarki; nazwa domeny; typ systemu operacyjnego.
 4. POLITYKA COOKIES – Nasze Strony Internetowe mogą wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które służą identyfikacji przeglądarki odwiedzającego podczas korzystania ze strony Administratora, aby Administrator widział, jaką stronę wyświetlić odwiedzającemu. Ciasteczka pozwalają także dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników (w tym usługę remarketingu), jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez odwiedzających z Naszych Stron.
 5. Użytkownik może określić warunki wykorzystywania ciasteczek jak i całkowicie wyłączyć opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” lub określenie warunków ich wykorzystywania zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Naszych Stron, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Aby zrezygnować z pliku cookie sieci Google należy zrezygnować z usług dostawcy zewnętrznego Google na stronie Network Advertising.
 6. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (tj. np. komputerze) jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

§3 W jakich celach przetwarzane są dane osobowe?

 1. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu :
  • Korzystania z funkcjonalności Serwisu zgodnie z Regulaminem Serwisu, w szczególności zakładania i wspierania projektów crowdfundingowych
  • Kontaktu z Użytkownikiem
  • Zawierania i wykonywania umów z Użytkownikiem
  • Przeprowadzenia konkursów
  • Marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Operatora Serwisu
  • Przesyłania darmowego newslettera zawierającego informacje handlowe jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę
  • Wysyłania Użytkownikowi informacji handlowej dotyczącej usług oferowanych przez Operatora Serwisu oraz przez podmioty z nim współpracujące – jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę
  • Uczestnictwa w programie lojalnościowym prowadzonym przez Operatora Serwisu – jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 2. Administrator może wysyłać do Użytkownika, drogą elektroniczną lub poprzez SMS, niezależnie od faktu wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a konieczne do korzystania przez Użytkownika z usług Operatora Serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa, zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub umowy, a także informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu, jak i informacje dotyczące projektów crowdfundingowych, które Użytkownik w Serwisie wsparł lub założył.
 3. Ponadto Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w celu:
  a.  przeprowadzenia konkursów, np. do powiadomienia o zwycięstwie oraz promowania kolejnych produktów – w przypadku gdy organizowane będą Konkursy – jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę;
  b. wysyłania do Użytkownika informacji handlowej– jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę;
  c. marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora oraz uczestnictwa w programie lojalnościowym – jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 4. Zgodę, o której mowa w ust. 3, Użytkownik może odwołać w każdym czasie poprzez wysłanie e-maila na adres ado@crowdway.pl
 5. Ponadto, dane osobowe Współpracowników są przetwarzane w celu zawierania i wykonywania umów.

§4 Kto może mieć dostęp do danych osobowych?

 1. Dostęp do Danych Osobowych Użytkownika posiadają:
  a) Administrator;
 2. b) Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd, Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
  c) Pracownicy administratoraoraz osoby lub podmioty świadczące usługi na jego rzecz (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot administrujący i konserwujący system, doradcy finansowi, prowadzący szkolenia) – w zakresie określonym przez Administratora.

§5 Co się dzieje z Danymi Osobowymi, jeśli Użytkownik zaprzestanie
korzystać z usług Crowd Ventures?

 1. Co do zasady Administrator nie usuwa Danych Osobowych Użytkownika chyba, że otrzyma wyraźną wiadomość, z prośbą o ich usunięcie.
 2. Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, Administrator może przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które:
  a) są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi. Rozliczenie Usługi przedstawione Użytkownikowi nie będzie ujawniało rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych Usług, z których korzystał, chyba że Użytkownik zażądał szczegółowych informacji w tym zakresie;
  b) są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług;
  c) są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
  d) w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów.
 3. Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Użytkownika z Usług (tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), Administrator może przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych Administrator obowiązany jest utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Usług.

§6 Jakie użytkownik ma prawa odnośnie do swoich Danych Osobowych?

 1. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy wysłać maila na adresado@crowdway.pl. W określonych przypadkach (gdy dane te są niezbędne do korzystania z Usług) takie żądanie jest równoznaczne ze zgłoszeniem zamiaru zakończenia korzystania z Usług. Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany przed bezpowrotnym usunięciem jego danych osobowych. Ponadto usunięcie niektórych danych może utrudnić korzystanie z niektórych Usług (np. brak podania telefonu skutkował będzie niemożnością kontaktu telefonicznego).
 2. Użytkownik zawsze ma prawo żądać dostępu do treści swoich danych, ich uzupełnienia, zmiany lub usunięcia z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania pozostaniemy uprawnieni na mocy przepisów prawa.Posiada także prawo żądaniaograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych osobowych. Dokona tego wysyłając e-maila na adres: ado@crowdway.pl.
 3. Użytkownik zawsze ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO).
 4. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w dowolnym momencie Użytkownik ma prawo do jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dokona tego wysyłając e-maila na adres: ado@crowdway.pl
 5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni, Użytkownik zawsze ma prawo wniesienie sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Dokona tego wysyłając e-maila na adres: ado@crowdway.pl.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Chcesz jako pierwszy otrzymać informację o kolejnych startupach? Zapisz się na nasz newsletter

 
Klauzula informacyjnaInformujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Crowd Ventures Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7/66. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych. Odbiorcami tych danych mogą być tylko i wyłącznie firmy, które wspierają Crowd Ventures Sp. z o.ow zakresie funkcjonowania systemów informatycznych. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest marketing bezpośredni. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania.Posiadają Państwo prawo do: • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych; • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się do usługi NEWSLETTER. Ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych można zapoznać się w polityce prywatności: POLITYKA PRYWATNOŚCI. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe: Dane kontaktowe administratora danych: Crowd Ventures Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7/66 ado@crowdway.pl Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: crowdway@inspektor-danych.info
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Crowd Ventures Sp. z o.oinformacji handlowych na podany przeze mnie adres e-mail

FreshMail.pl
 

 
Klauzula informacyjnaInformujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Crowd Ventures Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7/66. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych. Odbiorcami tych danych mogą być tylko i wyłącznie firmy, które wspierają Crowd Ventures Sp. z o.ow zakresie funkcjonowania systemów informatycznych. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest marketing bezpośredni. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania.Posiadają Państwo prawo do: • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych; • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się do usługi NEWSLETTER. Ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych można zapoznać się w polityce prywatności: POLITYKA PRYWATNOŚCI. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe: Dane kontaktowe administratora danych: Crowd Ventures Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7/66 ado@crowdway.pl Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: crowdway@inspektor-danych.info
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Crowd Ventures Sp. z o.oinformacji handlowych na podany przeze mnie adres e-mail

FreshMail.pl