FreshMail.pl

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

serwisu www.crowdway.pl

z dnia 01 października 2015 r.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony Danych Osobowych Użytkowników serwisu działającego pod adresem elektronicznym www.crowdway.pl (zwanego dalej „Serwisem”) przez Administratora Danych Osobowych (Operatora Serwisu), w związku ze świadczeniem przez niego usług w zakresie prowadzenia Serwisu wraz ze wszystkimi jego funkcjonalnościami. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności oznacza brak możliwości korzystania z Serwisu. Zasady te, w zarezerwowanej dla siebie części, określa także Regulamin Serwisu.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Crowd Ventures Sp. z o.o., ul. Św. Mikołaja 8/11, lok. 213, 50-125 Wrocław, KRS: 0000566600, NIP: 8971810906, REGON: 361988820, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 10000 zł (dziesięć tysięcy złotych), w całości pokrytym.
 3. Operator Serwisu przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), na podstawie których stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, a w szczególności zabezpiecza Dane Osobowe Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem oraz wykorzystaniem w celach, do których nie zostały one przeznaczone.

 § 2 Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

 1. Użytkownik Serwisu może podać Dane Osobowe poprzez:
  • Formularz kontaktowy;
  • Formularz rejestracyjny;
  • Formularz zgłoszeniowy Projektu;
  • Formularz zgłoszeniowy Partnera;
  • Pozostałe formularze udostępnione w Serwisie;
  • Wsparcie projektu crowdfundingowego;
  • Wysłanie wiadomości na adres mailowy Operatora Serwisu.
 1. Operator Serwisu zbiera Dane Osobowe Użytkownika zgodnie z zapisami Regulaminu Serwisu.
 2. W zależności od sposobu i okoliczności podawania, Użytkownik podaje następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, login, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer konta bankowego, adresy profili w serwisach społecznościowych, adres własnej strony internetowej, numer NIP, nazwę firmy, formę prawną firmy, zdjęcie.
 3. Nie jest możliwe korzystanie z pełnych funkcjonalności serwisu anonimowo, bez podawania Danych Osobowych.
 4. Operator Serwisu może przetwarzać tzw. dane eksploatacyjne, takie jak:
  • Adres IP;
  • Logi cyfrowe;
  • Informację o skorzystaniu przez Użytkownika z Serwisu;
  • Typ przeglądarki;
  • Nazwę domeny;
  • Typ systemu operacyjnego.

 § 3 Cele zbierania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe Użytkownika są zbierane oraz przetwarzane w celach:
  • Korzystania z funkcjonalności Serwisu zgodnie z Regulaminem Serwisu, w szczególności zakładania i wspierania projektów crowdfundingowych;
  • Kontaktu z Użytkownikiem;
  • Zawierania i wykonywania umów z Użytkownikiem;
  • Przeprowadzenia konkursów;
  • Marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Operatora Serwisu;
  • Przesyłania darmowego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną – jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę;
  • Wysyłania Użytkownikowi informacji handlowej dotyczącej usług oferowanych przez Operatora Serwisu oraz przez podmioty z nim współpracujące – jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę;
  • Uczestnictwa w programie lojalnościowym prowadzonym przez Operatora Serwisu – jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.
 1. Operator Serwisu, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie, w jakim nie narusza przepisów tejże ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Operator Serwisu może wysyłać Użytkownikowi drogą elektroniczną, niezależnie od faktu wyrażenia przez niego zgody na otrzymywanie informacji handlowej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a konieczne do: korzystania przez Użytkownika z usług Operatora Serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa, zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub umowy, a także informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu, jak i informacje dotyczące projektów crowdfundingowych, które Użytkownik w Serwisie wsparł lub założył.
 3. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz konieczne do świadczenia Usług przez Operatora Serwisu.

 § 4 Podmioty mające dostęp do Danych Osobowych

 1. Dostęp do Danych Osobowych Użytkownika mają:
  • Operator Serwisu;
  • Jego pracownicy, współpracownicy, lub osoby świadczące usługi na jego rzecz – w zakresie określonym przez Operatora Serwisu;
  • Organy Państwa na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań, jeżeli organy te są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów oraz w innych sytuacjach, gdy Operator Serwisu zobowiązany jest do udostępnienia Danych Osobowych poprzez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
  • Podmiot obsługujący serwer, na którym zamieszczony jest Serwis – OVH Sp. z o.o., ul. Szkocka 5/1, 54-402 Wrocław,KRS: 0000220286, NIP: 8992520556, REGON: 933029040;
  • Podmiot obsługujący system płatności online – DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, KRS: 0000306513, NIP: 7811733852, REGON: 634509164;
  • Podmiot obsługujący newsletter oraz marketing online – FreshMail Sp. z o.o., al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, KRS: 0000497051, NIP: 6751496393, REGON: 123040091;
  • Projektodawcy, którzy zgodnie z Regulaminem Serwisu zamieścili w Serwisie projekt crowdfundingowy, którego wsparcia dokonał Użytkownik – w zakresie koniecznym do wypełnienia wzajemnych zobowiązań pomiędzy Użytkownikiem, a Projektodawcą;
  • Wspierający, którzy zgodnie z Regulaminem Serwisu wsparli projekt crowdfundingowy zamieszony w Serwisie przez Użytkownika. – w zakresie koniecznym do wypełnienia wzajemnych zobowiązań pomiędzy Użytkownikiem, a Wspierającym.
 1. Użytkownik wyraża zgodę na ewentualne przekazanie jego Danych Osobowych do państwa trzeciego – w zakresie określonym w ust. 1 i w sytuacji, kiedy ich przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Operatorem Serwisu a Użytkownikiem w rozumieniu art. 47 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę, Operator Serwisu może przekazać jego adres e-mail podmiotom współpracującym z Operatorem Serwisu w celu wysłania Użytkownikowi informacji handlowej lub materiałów marketingowych przez te podmioty. Zgodę tę Użytkownik może odwołać w każdym czasie poprzez wysłanie Operatorowi Serwisu wiadomości pocztą elektroniczną na adres: hello@crowdway.pl.
 3. Dane Osobowe widoczne publicznie przez innych Użytkowników Serwisu podlegają oznaczeniu przy ich wprowadzaniu.

 § 5 Pliki cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, aby Operator Serwisu widział, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka pozwalają także dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
 2. Użytkownik może określić warunki wykorzystywania ciasteczek jak i całkowicie wyłączyć opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies lub określenie warunków ich wykorzystywania nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować utrudnienia.
 3. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian w urządzeniu końcowym Użytkownika jak i w oprogramowaniu na nim zainstalowanym. Ciasteczka nie zawierają żadnych Danych Osobowych.
 4. W ewentualnych reklamach i treściach zamieszczanych w Serwisie mogą być wykorzystywane pliki cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności zamieszczonych reklam oraz treści. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad ewentualnego wykorzystania plików cookies przez podmioty trzecie.

§ 6 Przetwarzanie danych w sytuacji zakończenia korzystania z usług

 1. W określonych w Regulaminie Serwisu sytuacjach rozwiązania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Serwisu, Dane Osobowe Użytkownika zostają usunięte i Operator Serwisu nie będzie ich przetwarzać. Usunięcie następuje w terminie 5 dni roboczych od dnia rozwiązania umowy. Na wyraźne żądanie Użytkownika, dane te zostaną usunięte wcześniej.
 2. Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Operator Serwisu może przetwarzać te spośród Danych Osobowych, które:
  • Są niezbędne do rozliczenia usług Operatora Serwisu oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z tych usług;
  • Są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług;
  • Są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów lub umowy;
  • W przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych usterek i błędów w transmisji przekazów.
 1. W przypadku niedozwolonego korzystania przez Użytkownika z usług (tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa), Operator Serwisu może przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych Operator Serwisu obowiązany jest ten fakt utrwalić.

 § 7 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik posiada prawo decydowania, w jakim zakresie jego Dane Osobowe będą wykorzystywane.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, jak i ich uzupełnienia, zmiany, lub usunięcia, z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Operator Serwisu jest uprawniony na mocy przepisów prawa. Aby tego dokonać, należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres: hello@crowdway.pl. Usunięcie niektórych danych może utrudnić korzystanie z poszczególnych usług Operatora Serwisu. Usunięcie danych niezbędnych do korzystania z usług skutkuje zakończeniem korzystania z Serwisu.
 3. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, gdy Operator Serwisu zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.
 4. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo Danych Osobowych, przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze należy zgłaszać Operatorowi Serwisu pocztą elektroniczną na adres: hello@crowdway.pl.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje informacji dotyczących usług podmiotów innych niż Operator Serwisu, które zostały zamieszczone w Serwisie komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu zysku.
 6. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje Danych Osobowych Użytkownika, samodzielnie i dobrowolnie przez niego przekazanych z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu podmiotom trzecim, w szczególności podmiotom zamieszczającym w Serwisie projekty crowdfundingowe oraz podmiotom dokonującym wsparcia projektów crowdfundingowych.
 7. Operator Serwisu nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkownika, skutkiem których Operator Serwisu przetwarza podane przez Użytkownika Dane Osobowe.
 8. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Operatora Serwisu, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.
 9. Operator informuje o zmianach w Polityce Prywatności poprzez przedstawienie aktualnej wersji niezwłocznie po pierwszym logowaniu przez Użytkownika, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wiadomości wysłanej na adres e-mail Użytkownika.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Chcesz jako pierwszy otrzymać informację o kolejnych startupach? Zapisz się na nasz newsletter

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Crowd Ventures Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7/66. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

FreshMail.pl
 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Crowd Ventures Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7/66. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

FreshMail.pl