FreshMail.pl

Aspekty podatkowe

Poniżej znajdziesz informacje na temat crowdfundingu i podatków w Polsce. Przygotowaliśmy je wspólnie ze współpracującą z nami kancelarią prawną specjalizującą się w prawie nowych technologii. Zaznaczamy, iż tekst ten nie stanowi opinii prawnej.

Crowdfunding udziałowy

Przy tym rodzaju crowdfundingu, podatek możemy podzielić na 3 kategorie:

 1. Podatek dochodowy w związku ze sprzedażą udziałów.

Podatek dochodowy obliczany jest od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży udziałów, a wydatkami poniesionymi na ich nabycie. Zobowiązanym do jego zapłaty jest sprzedający udziały (Projektodawca). W sytuacji, gdy udział zostanie sprzedany za taką samą kwotę, za którą był nabyty, to nie wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu.

 • Jeżeli Projektodawca zalicza się do osób prawnych dochód opodatkowany jest podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) na zasadach ogólnych, tj. podlega kumulacji z przychodami z innych źródeł opodatkowanych wg stawki 19%.
 • Jeżeli Projektodawca jest osobą fizyczną przychody takie podlegają, zależnie od wyboru dokonanego przez podatnika, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) według tzw. zasad ogólnych (18% lub 32%) albo według liniowej stawki 19%, względnie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 3%.
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
 • Rejestracja spółki – obowiązek podatkowy ciąży na spółce. Podatek pobierany jest przez notariusza po sporządzeniu oraz podpisaniu przez strony umowy spółki. Stawka podatku wynosi 0,5% podstawy opodatkowania, a więc wysokości kapitału zakładowego.
 • Podwyższenie kapitału zakładowego – obowiązek podatkowy ciąży na spółce. Podatek należy opłacić w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego tj. z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki. Stawka podatku wynosi 0,5% podstawy opodatkowania, a więc wartości kwoty o którą został podwyższony kapitał zakładowy.
 • Sprzedaż udziałów – podatek od czynności cywilnoprawnych ciąży na kupującym udziały (Finansujący). Podatek należy opłacić w terminie 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Stawka podatku wynosi 1% od wartości udziałów.
 1. Brak podatku od towarów i usług (VAT)

Crowdfunding nieudziałowy

W przypadku crowdfundingu nieudziałowego podatek zależy od tego, czy finansujący otrzymuje świadczenie. Poniżej przedstawiono dwie możliwości.

 1. Finansujący otrzymuje świadczenie w zamian za wsparcie Projektodawcy.
 • Jeżeli Projektodawca zalicza się do osób prawnych wynagrodzenie za świadczenie jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) na zasadach ogólnych, tj. podlega kumulacji z przychodami z innych źródeł opodatkowanych wg stawki 19%.
 • Jeżeli Projektodawca jest osobą fizyczną środki finansowe uzyskane od Finansującego kwalifikowane są jako pochodzące ze źródła „działalność gospodarcza”. Przychody takie mogą podlegać, zależnie od wyboru dokonanego przez podatnika, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) według tzw. zasad ogólnych (18% lub 32%) albo według liniowej stawki 19%, względnie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 3%. Przychody Projektodawcy w ramach działalności gospodarczej zostają pomniejszone o faktycznie poniesione wydatki związane z tymi przychodami.
 • Projektodawca będący przedsiębiorcą (osobą fizyczną lub osobą prawną), jest co do zasady stroną czynności objętej zakresem przedmiotowym podatku od towarów i usług (VAT). Gdy wpłata pochodzi od podmiotu z Polski świadczenie zwrotne w postaci rzeczowej będzie klasyfikowane jako tzw. dostawa towarów na terytorium kraju, opodatkowana VAT w Polsce. Stawka VAT wyniesie 23%, o ile przedmiot świadczenia Projektodawcy nie będzie spełniał warunków umożliwiających zastosowanie stawki obniżonej lub zwolnienia z VAT.
 • Brak podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)
 1. Finansujący nie otrzymuje świadczenia w zamian za wsparcie Projektodawcy.
 • Jeżeli Projektodawca zalicza się do jednej z kategorii tj.; osób prawnych (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, fundacja, spółdzielnia), jest spółką kapitałową w organizacji, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (np. spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytową, spółka komandytowo-akcyjną), lub jest innym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, finansowanie otrzymane w ramach crowdfundingu stanowi darowiznę, która powinna zostać zadeklarowana i opodatkowana 19% podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), chyba że na mocy przepisów szczególnych może być z tego podatku zwolniona.
 • Jeśli Projektodawca jest osobą fizyczną, mieszkającą w Polsce prowadzącą działalność gospodarczą otrzymane wpłaty rozlicza według zasad podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) tj. według zasad ogólnych z zastosowaniem tzw. skali podatkowej (18 lub 32%), według liniowej stawki 19% lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 3%.
 • Jeżeli Projektodawca jest osobą fizyczną, mieszkającą w Polsce, nieprowadzącą działalności gospodarczej może korzystać z wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na rzecz zastosowania przepisów o podatku od spadków i darowizn. Kwota wolna od podatku to 4902 PLN otrzymane od jednego darczyńcy w danym roku podatkowym.
 • Brak podatku od towarów i usług (VAT)
 • Brak podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Crowdfunding dłużny

 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Pożyczka – podatek od czynności cywilnoprawnych ciąży na pożyczkobiorcy (Projektodawcy). Podatek należy opłacić w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki. Stawka podatku wynosi 2% od kwoty lub wartości pożyczki. Zwolnienie z podatku przewidziane jest dla osób, które otrzymały pożyczkę na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby z I grupy podatkowej do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5000 zł od jednego podmiotu i 25 000 zł od wielu podmiotów w okresach 3 kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. W przypadku przekroczenia kwot o których mowa w powyższym zdaniu podatek opłacany jest od kwoty będącej różnicą faktycznej pożyczki, a kwoty wolnej od podatku.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Chcesz jako pierwszy otrzymać informację o kolejnych startupach? Zapisz się na nasz newsletter

 
Klauzula informacyjnaInformujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Crowd Ventures Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7/66. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych. Odbiorcami tych danych mogą być tylko i wyłącznie firmy, które wspierają Crowd Ventures Sp. z o.ow zakresie funkcjonowania systemów informatycznych. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest marketing bezpośredni. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania.Posiadają Państwo prawo do: • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych; • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się do usługi NEWSLETTER. Ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych można zapoznać się w polityce prywatności: POLITYKA PRYWATNOŚCI. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe: Dane kontaktowe administratora danych: Crowd Ventures Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7/66 ado@crowdway.pl Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: crowdway@inspektor-danych.info
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Crowd Ventures Sp. z o.oinformacji handlowych na podany przeze mnie adres e-mail

FreshMail.pl
 

 
Klauzula informacyjnaInformujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Crowd Ventures Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7/66. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych. Odbiorcami tych danych mogą być tylko i wyłącznie firmy, które wspierają Crowd Ventures Sp. z o.ow zakresie funkcjonowania systemów informatycznych. Podstawą przetwarzania danych jest usprawiedliwiony cel administratora danych jakim jest marketing bezpośredni. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania.Posiadają Państwo prawo do: • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych; • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się do usługi NEWSLETTER. Ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych można zapoznać się w polityce prywatności: POLITYKA PRYWATNOŚCI. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe: Dane kontaktowe administratora danych: Crowd Ventures Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7/66 ado@crowdway.pl Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: crowdway@inspektor-danych.info
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Crowd Ventures Sp. z o.oinformacji handlowych na podany przeze mnie adres e-mail

FreshMail.pl